Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu „hellolove.sk/obchod/“

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“)

 

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje osoba so živnostenským oprávnením: Petra Zikmundová, so sídlom Devín 4351, 841 10 Bratislava, IČO: 45 477 175, DIČ: 1082128938, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-194569 (ďalej len ako „Predávajúci“).

 

Kontaktné údaje:        Petra Zikmundová

e-mail: info@hellolove.sk

tel: +421 905 719 727

 

Orgán dozoru:             Inšpektorát SOI pre bratislavský kraj, Odbor výkonu dozoru

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava

tel. č.: 02/58272172, 02/58272104, internetová stránka: www.soi.sk.

 

Článok I – Základné pojmy

Cena: celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar alebo Služby, ktorý si Kupujúci objednal, ako aj DPH či iné dane alebo poplatky, vrátane ceny dopravného ak sa k danému Tovaru alebo Službám majú pripočítať
E-shop: elektronický obchod Predávajúceho umiestnený na doméne https://hellolove.sk/obchod/
Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje v elektronickom obchode Predávajúceho
Objednávka: úkon Kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť vybraný Tovar alebo Služby v E-shope
Predávajúci: osoba so živnostenským oprávnením - Petra Zikmundová, so sídlom Devín 4351, 841 10 Bratislava, IČO: 45 477 175, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-194569, ktorá prostredníctvom elektronického obchodu predáva Tovar alebo Služby na základe kúpnej zmluvy, a koná tak v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, vo svojom mene a na svoj účet
Spotrebiteľ: iba fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar alebo Služby prostredníctvom elektronického obchodu https://hellolove.sk/obchod/ a ktorej tento Tovar alebo Služby neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
Tovar: Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu
Služby Služby ponúkané prostredníctvom E-shopu
VOP:  tieto všeobecné obchodné podmienky

 

Článok II – Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú proces nákupu Tovaru a Služieb Kupujúcim prostredníctvom E-shopu, podmienky predaja Tovaru a Služieb Predávajúcim a práva a povinnosti zmluvných strán (t. j. Predávajúceho a Kupujúceho) vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami.

Osobitné ustanovenia o organizovaných zoznamovacích akciách, rozvojovom matchmakingu a elektronických príručkách, prípadne iných elektronických službách

Ods.1 - Zoznamovacie akcie

 1. Predávajúci organizuje pre svojich klientov zoznamovacie akcie ako speed-dating (Rýchle rande), individuálne vzťahové poradenstvo s hľadaním partnera na mieru, elektronické príručky o vzťahoch a randení, ďalšie akcie a elektronické služby a tovary uvedené na webovej stránke.
 2. Povinnosťou Predávajúceho je zabezpečiť na každú zoznamovaciu akciu minimálny počet partnerov tak, ako je napísané v popise každej akcie.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť akciu, ak sa nenaplní minimálny počet pre zorganizovanie akcie. V takomto prípade bude záujemcom ponúknutý iný termín akcie podobného typu. Záujemcom, ktorí už zaplatili bude v takomto prípade ponúknutá aj možnosť vrátenia peňazí späť na účet.
 4. Predávajúci má právo vyradiť účastníka (bez vrátenia peňazí) z akcie, ak účastník v priebehu zoznamovacej akcie neprimerane správal k ostatným účastníkom. Predávajúci má záujem spájať ľudí, ktorí hľadajú seriózne a dlhodobé zoznámenie alebo chcú spoznať nových ľudí bezpečnou formou.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zamietnuť Vašu registráciu na event bez udania dôvodu, a tým pádom aj zúčastnenie sa na akcii. Máme právo vyžiadať si pred začiatkom speed-datingu váš identifikačný doklad a v prípade, že sa nejaký údaj nebude zhodovať s údajmi zadanými v registrácii, máme právo odmietnuť vašu účasť. Pamätajte, že účasť je povolená iba osobám starším ako 18 rokov. Nenesieme zodpovednosť za správanie sa zúčastnených na alebo po akcii a takisto ani za pravdivosť údajov, ktoré nám poskytnú.
 6. Občas sa môže stať, že event nemusí splniť Vaše očakávania, čo sa týka zloženia účastníkov. Prosíme Vás, aby ste si uvedomili, že sa chystáte na rande naslepo a ani my nevieme, kto príde. Preto, ak nie ste spokojný s týmto faktorom, nevieme pre Vás bohužiaľ nič urobiť, akurát vám ponúknuť možnosť zúčastniť sa na ďalšom evente s novými účastníkmi so zľavou. Ak sa z našej strany stala chyba pri organizovaní, alebo sme nedodržali minimálny počet účastníkov, tiež máte nárok na zľavu. Ak nenaplníme minimálny počet účastníkov, event presunieme. Treba mať na pamäti, že ľudia sa bohužiaľ odhlasujú aj na poslednú chvíľu a v takom prípade je lepšie event aj tak zorganizovať, ako ho zrušiť. Tiež Vás chceme upozorniť, že pokiaľ máte záujem o informácie o vekovom zložení skupiny, môžete sa u nás informovať na vek zúčastnených (nenesieme zodpovednosť za nesprávne poskytnuté osobné údaje účastníkov). Ani v tomto prípade nemôžeme 100% zaručiť, že všetci v uvedenom veku prídu. 
 7. Plánovanie a príprava speed-datingu je dlhý a náročný proces. V prípade, že nahlásite Vašu neúčasť skôr ako 7 pracovných dni vopred, celý Váš poplatok Vám presunieme na iný event v priebehu nasledujúcich 3 mesiacov. Ak nám oznámite Vašu neúčasť menej ako 7 pracovných dní pred konaním eventu, poplatok sa nevracia, môže ho však využiť osoba rovnakého pohlavia a veku aby sme zabezpečili účasť na evente.
 8. Po skončení akcie a najmä po odoslaní emailov so vzájomnými zhodami nie je možné zmeniť svoje rozhodnutie. Po skončení speed-datingu je potrebné si prekontrolovať zvolené rozhodnutia. V prípade, že ste si istý, že sa stala chyba na našej strane, radi ju pre Vás preveríme a následne odstránime.
 9. Speed-dating odporúčame vyskúšať viackrát hlavne preto, že ide o náhodnú skupinu ľudí a nie vždy Vám niekto musí na prvýkrát padnúť do oka. Treba však myslieť na to, že takto rozmýšľajú aj viacerí účastníci a účastníčky. Aby ste stretli väčšinu nových tvári, niekedy sa môže stať, že Vám doporučíme iný event. Zároveň sa každý event snažíme mať dostatočný počet miest aj pre úplne nové tváre, čo je ďalší faktor ohľadom dostupnosti miest. Ak Vašu účasť preložíme, neberte si to prosím osobne, robíme to aj kvôli Vám.
 10. Účastník zoznamovacej akcie, alebo matchmakingu potvrdzuje, že je nezadaný, prípadne rozvedený, alebo vdovec a hľadá seriózne zoznámenie.

Ods. 2 Rozvojový matchmaking

11. Klient matchmakingu potvrdzuje, že je nezadaný, prípadne rozvedený, alebo vdovec a hľadá seriózne zoznámenie.

12. Klient sa zaväzuje nezdielať osobné informácie o tretích stranách, ktoré mu poskytneme.  

13. Aby sme bezproblémovo mohli sprostredkovať služby pre klienta, na ktorých sme sa vopred dohodli, klient sa zaväzuje odpovedať na komunikáciu najneskôr do 4 pracovných dní.  

14. Klient sa tiež zaväzuje nekontaktovať potencionálnych partnerov v prípade, že sa vyjadrili, že nemajú záujem pred alebo po stretnutí.  

15. Klient sa zaväzuje informovať Hello Love v prípade, že by sa zmenil nejaký jeho osobný údaj, počas trvania služby matchmakingu. Tým sa myslí hlavne pracovný a vzťahový status.  

16. Klient má právo zrušiť službu matchmakingu kedykoľvek sa rozhodne. V prípade zrušenia mu budú účtované iba služby, ktoré už absolvoval a tie, ktoré boli naplánované a dohodnuté na nasledujúci pracovný deň od termínu zrušenia. Zaplatená suma pre matchmaking sa delí podľa počtu sprostredkovaných stretnutí a v prípade ukončenia zo strany klienta, si agentúra bude účtovať sumu iba za absolvované stretnutia.

17. Klient matchmakingu si je vedomý, že agentúra Hello Love nie je zodpovedná za úspech na stretnutiach a ani za možnosť nadviazania vzťahu.  Ods. 3 Elektronické tovary, tj. príručky, e-knihy, online kurzy  

18. Všetky elektronické príručky agentúry Hello Love sú informačnými produktami.  Akékoľvek šírenie obsahu je bez súhlasu autorov zakázané. Kúpou týchto príručiek  rozumiete, že akékoľvek použitie informácií z tejto publikácie a úspechy či neúspechy z toho plynúce sú len vo vašich rukách a autory za ne nenesú žiadnu zodpovednosť. V e-booku môžete nájsť informácie o produktoch, alebo službách tretích strán. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru a skúseností autorov k tématike.

19. Kupujúci je zodpovedný za správne a bezproblémové zobrazovanie na svojich technických zariadeniach ako na počítači, tablete, alebo telefóne.

20. Elektronická príručka po zaplatení kartou príde na váš email do 24 hodín. V prípade platby prevodom na účet je dodacia lehoda 3 pracovné dni od pripísania sumy na účet.

21. O akýchkoľvek problémoch so zobrazovaním obsahu príručky alebo s jej doručením nás prosím informujte na info@hellolove.sk

22. Na naše elektronické produkty sa nevzťahuje 14 dňová reklamačná lehota (podmienky viď nižšie), napriek tomu sme sa rozhodli dať 14-dňovú reklamnú lehotu na e-príručku: Ako si do života priťiahnuť ideálnu polovičku a to v prípade, keď zistíte, že produkt nesplnil vaše očakávania.

 

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

23. Kupujúci si objednáva Tovar alebo Služby u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou https://hellolove.sk/obchod/.

24. Popis toho-ktorého Tovaru alebo Služby, jeho vlastnosti, popis, podmienky a spôsob realizácie a jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare alebo Službe.

25. Nákup Tovaru alebo Služby v E-shope je možný bez registrácie. Po úspešnej Objednávke obdrží Kupujúci potvrdenie prostredníctvom elektronickej pošty o svojom nákupe.

26. Kupujúci objednáva Tovar alebo Službu u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

27. Po výbere požadovaného Tovaru alebo Služby môže byť produkt pridaný do nákupného košíka. Nákupný košík daného Kupujúceho je tomuto Kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

28. Objednávku Kupujúci potvrdí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci je povinný vyplniť svoje osobné údaje pre finalizáciu objednávky, vystavenie daňového dokladu a doručenie. Pred dokončením objednávky je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdzuje zakliknutím možnosti „Prečítal/a som si Všeobecné obchodné podmienky a súhlasim s nimi*“.

29. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach Tovaru alebo Služby, záručnej dobe a celkovej Cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť.

30. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na zadanú e-mailovú adresu Kupujúceho potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke.

31. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky Kupujúcemu sa zmluva o kúpe Tovaru alebo Služby považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru alebo Služby za uvedenú Cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v týchto VOP.

 

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

Všetky ceny Tovarov a Služieb v Objednávke aj v E-shope sú konečné. Predávajúci nie je platca DPH. Cenu podľa Objednávky môže Kupujúci uhradiť:

a) prostredníctvom kreditnej/debetnej karty v platobnej bráne (CardPay) umiestnenej na stránke,

 • Platba cez CardPay:
  • Pri platbe cez CardPay oceníte hlavne rýchlosť, jednoduchosť a bezpečnosť transakcie. Bezpečnosť každej transakcie je garantovaná technológiou 3-D Secure. CardPay-om môžete momentálne platiť za všetky naše služby.
 • Čo je CardPay?
  • CardPay je typ rýchleho a jednoduchého bankového prevodu. Môžu ho využiť klienti akejkoľvek banky, musia však vlastniť platobnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club.
 • Ako funguje CardPay?
  • Celá transakcia cez CardPay prebieha online na zabezpečenom kanáli a trvá približne 10 sekúnd. Ak klient pri platbe zvolí možnosť platby kartou bude môcť zaplatiť cez službu CardPay. Po výbere bude automaticky presmerovaný na webovú stránku Tatra banky, kde vyplní potrebné údaje. Vyžaduje sa číslo platobnej karty, platnosť karty, ochranný kód a ak je karta zapojená do programu 3-D Secure, vyžaduje sa aj heslo.
 • Čo znamená 3-D Secure?
  • 3-D Secure je technológia vyvinutá spoločnosťami VISA a MasterCard. Garantuje bezpečnosť každej transakcie. Použitie 3-D Secure technológie umožňuje overenie držiteľa platobnej karty pred odoslaním platby.
 • Realizácia platby cez CardPay
  • Po vyplnení potrebných informácií banka zrealizuje platbu. O úspešnosti transakcie informuje banka klienta do pár sekúnd. Následne je klient presmerovaný na pôvodnú stránku. Okamžitá platba cez CardPay tak znamená, že klient má našu službu zaplatenú. Nemusí nikam chodiť, nič posielať dodatočne a uľahčí a urýchli si u nás nákup,

b) v prípade ak platba prostredníctvom platobnej brány nie je technicky možná, môže Kupujúci na základe žiadosti Predávajúceho zaplatiť prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorú Kupujúci obdrží prostredníctvom elektronickej pošty.

 1. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok.
 2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Cenu vopred na bankový účet Predávajúceho prostredníctvom platobnej brány umiestnenej na stránke alebo bankovým prevodom.
 3. Predávajúci sa zaväzuje objednaný Tovar alebo Službu podať na prepravu najneskôr do troch dní od pripísania platby na bankový účet Predávajúceho. V prípade ak je objenaná Služba, doručuje sa potvrdenie prostredníctvom elektronickej pošty a uplatnenie Služby je s Kupujúcim dohodnuté osobitne alebo určené na základe výberu Kupujúceho podľa typu Služby (napr. konkrétne eventy a pod.). V prípade elektronických produktov je doručovacia doba do emailovej schránky 24 hodín, ak bola platba uhradená kartou. V prípade plaby precodom sú to 3 pracovné dni od pripísania platby na účet.
 4. V prípade ak Predávajúci nie je schopný zabezpečiť expedíciu Tovaru alebo Služby v lehote podľa bodu 4, bude Kupujúci o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu upovedomený a bude mu oznámená náhradná doba dodania Tovaru alebo Služby. V prípade ak Kupujúci nebude s náhradnou dobou doručenia súhlasiť, má právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy do doby, kým nebol Tovar odovzdaný na prepravu alebo poskytnutá Služba.
 5. Predávajúci zasiela potvrdzujúcu správu o poskytnutí Služby na elektronickú adresu zadanú Kupujúcim ako aj pripomienku pred termínom poskytnutia Služby. V prípade elektronických príručiek sa pripomienky neposielajú.
 6. Po kúpe alebo doručení Tovaru alebo Služby Kupujúcemu je Predávajúci povinný vystaviť daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH (ak je to relevantné) najneskôr do 15 dní od doručenia Tovaru alebo Služby. Tento doklad Vám bude zaslaný elektronicky na zadanú adresu elektronickej pošty Kupujúceho.

 

Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Na Spotrebiteľa sa vzťahujú špecifické podmienky a práva na ochranu spotrebiteľa podľa platnej legislatívy. Osoba, ktorá pri objednávke Tovaru alebo Služby nakupuje v mene právnickej osoby a nakupuje tovar na výkon svojej podnikateľskej činnosti, sa nepovažuje za Spotrebiteľa a v takom prípade sa na takúto osobu nasledujúce ustanovenia uplatňujú iba v obmedzenom rozsahu.
 2. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru alebo objednania Služby, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a spotrebiteľ bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj Tovaru alebo poskytnutie Služby zhotovenej podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, vyrobenej na mieru alebo určenej osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  3. poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote (nie je možné odstúpiť od zmluvy v prípade organizovaných podujatí, pokiaľ by sa podujatie malo uskutočniť v lehote kratšej ako 4 dni po dátume objednania Služby, napr.: speed dating eventy).
  4. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 4. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
  1. viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
  3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
  4. Doručením do emailovej schránky
 5. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
  1. písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
  2. e-mailom na adrese: info@hellolove.sk
 6. Spotrebiteľ je povinný uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy takým spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
 7. Spotrebiteľ je v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním Tovaru na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 8. V prípade ak Spotrebiteľ nevyužije formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe č. 1 týchto VOP, musí Predávajúcemu uviesť minimálne nasledujúce údaje: meno a priezvisko, adresa, číslo objednávky, dátum objednania a doručenia Tovaru, spôsob finančného vysporiadania (vrátane čísla účtu vo formáte IBAN).
 9. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 10. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.
 11. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
 12. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar alebo Službu, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak.
 13. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 14. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

 

Článok VI – Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej Ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

 

Článok VII – Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 1. Pri preberaní Tovaru alebo poskytovaní Služby je Kupujúci povinný skontrolovať:
  1. či mu bol dodaný Tovar alebo poskytnutá Služba v súlade s Objednávkou,
  2. či mu bol Tovar alebo Služba dodaná v množstve a akosti v súlade s Objednávkou,
  3. či je Tovar nepoškodený.
 2. V prípade, že bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.
 3. V prípade, ak bol Kupujúcemu dodaný Tovar alebo poskytnutá Služba, ktorá javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Kupujúci objednal, je Kupujúci povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste alebo informovať o nich Kupujúceho bez zbytočného odkladu. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru alebo Služby pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať Tovar alebo Službu podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Kupujúci môže Tovar alebo Službu reklamovať e-mailom na adrese: info@hellolove.sk alebo poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho. Faktúra slúži ako záručný list. V reklamácii je Kupujúci povinný uviesť:
  1. svoje identifikačné údaje,
  2. údaje Predávajúceho,
  3. opis Tovaru alebo Služby, ktorý Kupujúci reklamuje,
  4. popis vady Tovaru alebo Služby, a
  5. číslo Objednávky (Faktúry), ktorej sa reklamácia týka.
 5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 6. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy Kupujúci Tovar alebo Službu prevzal. Záručná doba pre Spotrebiteľa je 24 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným. Záručná doba pre Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľ je 12 mesiacov. 
 7. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 8. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 9. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Kupujúci uviedol pri Objednávke. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 10. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.
 11. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:
  1. identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
  2. presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
  3. popis stavu výrobku,
  4. výsledok posúdenia,
  5. dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 12. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 13. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 14. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 15. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

Článok VIII – Osobné údaje a ich ochrana

 1. Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Vaše osobné údaje budú uložené v našej zabezpečenej databáze. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším organizáciám, osobám, reklamným agentúram a takisto ich nezverejňujeme na našich stránkach. Nezabudnite prosím, že Vaše krstné meno a email budú sprostredkované účastníkom našich zoznamovacích akcií v prípade, ak bude z oboch strán záujem o ďalšie stretnutie.
 2. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov (https://hellolove.sk/ochrana-sukromia/). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť správne a aktuálne osobné údaje, v rozsahu uvedenom v Objednávke, a bez ich poskytnutia nie je možné vybaviť Objednávku Kupujúceho.

 

Článok IX – Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci má nárok na využitie alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Kupujúci obrátiť.
 4. Kupujúci sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 5. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online. (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show)

 

Článok X – Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Akákoľvek zmena VOP bude uverejnená na internetovej stránke Predávajúceho. Platne uzavretá kúpna zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzatvorená.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 8.3.2020

 

Príloha č. 1:

[vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy do 14 dní]

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Komu:

Petra Zikmundová, Devín 4351, 841 10 Bratislava, IČO: 45 477 175

e-mail: info@hellolove.sk

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na Tovar alebo Službu:

 

Číslo faktúry:                                       __________________________

 

Číslo objednávky:                                __________________________

 

Dátum doručenia Tovaru/Služby:          __________________________

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa             __________________________

 

Adresa spotrebiteľa:                             __________________________

 

Spôsob finančného vyrovnania:             __________________________

 

IBAN:                                                 __________________________

 

______________________

Podpis spotrebiteľa

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)